Velkommen til

Det Digitale Værksted

All Right er et projekt, der har fokus på at fremme børn og unges rettigheder online. Her inviteres du, der arbejder på en fritidsklub, med ind i et værksted, hvor du kan arbejde med dine redskaber i mødet med børn, unge og deres digitale liv. 

Flows i Det Digitale Værksted

UNICEF’s Digitale Værksted tager dig gennem forskellige flows, som består af målinger, workshops, digitale moduler og forsøg. Du finder det hele på denne side, hvor du inviteres ind i et redskabsfokuseret arbejde med at fremme børn og unges rettigheder i din fritidsklub – uanset om du er pædagogisk personale, leder eller måske forælder. Din målgruppe bestemmer, hvilke flows vi anbefaler til netop dig.

WORKSHOP

En workshop er en faciliteret seance, hvor du og dine kollegaer mødes fysisk sammen med eksperter fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. 

DIGITALT MODUL

Et e-læringsmodul giver dig informationer, videoer og øvelser så du får en større værktøjskasse til dit arbejde på klubben.

MÅLING 

I målingerne bedes du besvare en række spørgsmål, der knytter sig til dit virke på klubben. Formålet er at gøre dig, din klub og UNICEF klogere på klubbens arbejde.

FORSØG

Når du støder på et forsøg betyder det, at du får en guide til, hvordan du kan afprøve nye metoder, der skaber værdi for dig og de børn du møder på klubben.

Hvilken målgruppe tilhører du?

Din vej gennem Det Digitale Værksted afhænger af, hvilken målgruppe du tilhører. Se her, hvilke flows vi anbefaler til dig.

pædagogisk personale
På en fritidsklub er kerneopgaven, at sikre børnenes udvikling og trivsel. Hvis du er klubpædagog eller en del af klubbens pædagogiske personale, så spiller du en nøglerolle i vejen mod at blive en All Right klub.
Vi anbefaler dig disse flows:
klubledelse
Vi anbefaler dig disse flows:​
Ledelsen af fritidsklubben skal sikre gode rammer på rejsen mod at blive en All Right klub. Men ledelsen skal også se sig selv som ansvarsbærere for børnenes rettigheder online.
forældre
Hvis du har et eller flere børn på fritidsklubben, så inviteres du med ind i arbejdet med at fremme børns rettigheder online.
Vi anbefaler dig disse flows:​

Første flow

Målgruppe: alle

Klik på billederne for at gå til måling, workshop, digitalt modul eller forsøg. Gennemfør flowet i den viste rækkefølge.

01

Måling

15 min

Hvordan arbejder du med børns rettigheder?

Det Digitale Værksted starter med at du stilles en række spørgsmål om dine tanker og overvejelser om børns rettigheder. Hvis du ikke er ansat på en klub (f.eks. hvis du er forælder) kan du springe denne måling over. Din besvarelse er anonym.

02

Workshop

3 timer

Børnesyn og digitale arenaer

Efter workshoppen kan du:

 • beskrive forskellen på det gamle og det nye børnesyn.
 • bringe en rettighedsbaseret tilgang til børn ind i dit daglige virke.
 • argumentere rettighedsbaseret for fordele og ulemper ved styring af skærmtid for børn og unge.

03

Digitalt modul

15 min

Hvad er en All Right klub?

Efter modulet kan du:

 • redegøre for de fire byggesten for en All Right klub
 • bruge fortællinger fra rettighedsskoler som inspiration for dit virke på klubben.
 • forstå bevæggrunden for All Right projektet.

04

Digitalt modul

30 min

Børns rettigheder online

Efter modulet kan du:

 • redegøre for de fire hovedområder i Børnekonventionen.
 • bruge de relevante artikler fra konventionen til at fremme børns rettigheder i dit daglige virke.
 • anvende konventionen aktivt i dine argumenter for børns rettigheder.

05

Forsøg

30 min

Afprøv din nye viden i praksis

Før du bevæger dig videre i Det Digitale Værksted anbefaler vi at du afprøver din nye viden i praksis. Test, eksperimentér og leg med den inspiration du har fået indtil videre. Brug max 30 minutter på at udfylde forsøgsguiden.

Andet flow

Målgruppe: pædagogisk personale og klubledelse

Klik på billederne for at gå til workshop, digitalt modul eller forsøg. Gennemfør flowet i den viste rækkefølge.

01

Workshop

3 timer

Forankring af en rettighedsbaseret praksis på din klub

Efter workshoppen kan du:

 • beskrive potentialerne for en mere rettighedsbaseret pædagogisk praksis på din klub.
 • reflektere over, hvilke ændringer i klubbens og dine rutiner, der kan skabe en langsigtet forandring som fremmer børnenes rettigheder online.
 • forklare de opmærksomhedspunkter, der er forbundet med at arbejde selvkritisk med din egen praksis.

02

Digitalt modul

30 min

Pædagogiske redskaber til børn og unges digitale liv

Efter modulet kan du:

 • redegøre for digitale mediers betydning for ungefællesskaber.
 • udvikle pædagogiske aktiviteter, der fremmer en fælles forståelse for klubbens tilgang til børns online liv.
 • reflektere over digital dannelse i klubben og klubbens rolle heri.

03

Digitalt modul

30 min

Ansvarsbærere i gaming og e-sport

Efter modulet kan du:

 • beskrive, hvordan spil kan fungere som en hobby for børn og unge samt gengive hvad de mest populære spil og platforme handler om.
 • arbejde med gaming som didaktisk redskab på klubben på en måde, der tager hensyn til børns rettigheder online.
 • reflektere over kulturen omkring spil, herunder gaming-influencere, venskaber og fællesskaber.

04

Forsøg

30 min

Afprøv din nye viden i praksis

Før du bevæger dig videre i Det Digitale Værksted anbefaler vi at du afprøver din nye viden i praksis. Test, eksperimentér og leg med den inspiration du har fået indtil videre. Brug max 30 minutter på at udfylde forsøgsguiden.

Tredje flow

Målgruppe: alle

Klik på billederne for at gå til digitalt modul, måling eller forsøg. Gennemfør flowet i den viste rækkefølge.

01

Digitalt modul

20 min

Forebyggelse af digitale krænkelser af børn

Efter modulet kan du:

 • redegøre for definitionen af begreberne: ‘grooming’, ‘sextortion’ og ‘blufærdighedskrænkelse’.
 • bidrage aktiv til at skabe et fælles pædagogisk sprog på klubben for, hvad digitale krænkelser er.
 • reflektere over din rolle som ansvarsbærer i forebyggelsen af digitale krænkelser af børn på klubben.

02

Måling

10 min

Arbejder du nu på en ny måde med børns rettigheder?

Du stilles igen en række spørgsmål, som har til formål at undersøge din viden, holdning og adfærd på klubben. Alle besvarelser er anonyme. Gennemfør denne måling lige efter du har gennemført det sidste modul.

03

Forsøg

45 min

Afprøv din nye viden i praksis

Du har nu fået UNICEF Danmarks inputs og det er tid til endnu et praksisforsøg. Denne gang bedes du tage afsæt i alle de materialer du har mødt i Det Digitale Værksted og dit forsøg skal strække sig over 3-6 måneder. Brug max 45 minutter på at udfylde forsøgsguiden.

04

Måling

15 min

Har Det Digitale Værksted sat et aftryk?

Denne sidste måling vil vi bede dig gennemføre umiddelbart efter du har afsluttet det sidste forsøg – altså 3 til 6 måneder efter du afsluttede det sidste digitale modul. Notér i din kalender, hvilken dag du vil gennemføre målingen. I denne sidste måling er vi nysgerrige på, om forløbet har skabt forandringer på din klub.

Baggrunden for Det Digitale Værksted

Hvis din fritidsklub er ved at blive certificeret som en All Right klub, så indgår Det Digitale Værksted som en integreret del af processen. Men alle klubber – All Right klubber eller ej – inviteres med ind i UNICEFs Digitale Værksted. Her kan du læse om baggrunden for forløbet.

Det Digitale Værksteds Learning Design: E-læring og fysiske workshops

UNICEF’s Digitale Værksted inviterer til et eksperimentelt arbejde med børns rettigheder online. Det betyder at de tre flows er struktureret ud fra et learning design, der bygger på en gennemført analyse af læringsbehovet på danske fritidsklubber inden for rettighedstematikkerne. Det udarbejdede learning design trækker på ideén om blended learning som betyder, at kombinationen af digitale og fysiske læringselementer samlet set giver det bedst tænkelige læringsudbytte for målgrupperne. Alll Right klubber som er i gang med at gennemføre Det Digitale Vækrsted vil derfor både støde på fysiske workshops og digitale moduler. Hvis du eller din klub ikke er en del af All Right projektet er I stadig meget velkomne til at gennemføre forløbet uden de fysiske workshops. I kan også kontakte os, hvis I har spørgsmål til, hvordan temaerne på disse workshops kan afdækkes på anden vis. 

600x700_allright_01

Et projekt finansieret af Tryg Fonden

Det Digitale Værksted er en del af et større projekt – All Right – som er finansieret af Tryg Fonden. Projektet henvender sig fritidsklubber, influencere og moderatorer, som ønsker at arbejde med at fremme børns rettigheder online.  Det Digitale værksted henvender sig alene til klubpersonalet, mens inspirationsmaterialet til influencere og moderatorer kan findes i vores læringsunivers. Alle klubber kan med fordel gennemføre Det Digitale Værksted.

Et impact map for alle All Right klubber

De tre målinger, som du kan finde i de forskellige flows i UNICEF’s Digitale Værksted bygger på konceptet for impact maps – altså målinger af, hvilken forandring forskellige initiativer skaber. Spørgsmålene i de tre målinger er således udvalgt ud fra et afprøvet koncept, der giver de mest optimale betingelser for at afdække om målgrupperne får et reelt udbytte ud af forløbet. Spørgsmålene interesserer sig for målgruppernes viden, holdninger og adfærd. Alle besvarelserne er anonyme –  klubben skal være et trygt sted at være, hvor alle tør sige deres mening. Formålet er alene at styrke evalueringen af, hvordan Det Digitale værksted virker i klubberne.

Folkene bag UNICEF's Digitale Værksted

Det Digitale Værksted er udviklet af UNICEF Danmark med inputs fra en bred vifte af eksperter med indgående kendskab til både fritidsklubber samt børn og unges digitale liv. Her ser du et udsnit af de vigtigste kræfter bag udviklingen af Det Digitale Værksted.

Morten Normann jørgensen
Seniorrådgiver,
UNICEF Danmark
christian bindslev
Programleder,
UNICEF Danmark
CHristoffer ulrik badse
Juridisk seniorrådgiver, UNICEF Danmark
Pernille ane egebæk
Seniorrådgiver,
UNICEF Danmark
Jonas ravn
Seniorkonsulent,
Center for Digital Pædagogik
Emil ludvigsen
Fagkonsulent,
Center for Digital Pædagogik