Velkommen til

UNICEF Danmarks

Læringsunivers

Mangler du viden om Børnekonventionen, gode eksempler på børneinddragelse eller indsigt i betydningen af et rettighedsbaseret børnesyn?

Vi tilbyder dig inspiration til dit arbejde med børn og unge gennem videoer, podcasts, digitale e-læringsmoduler og hele læringsforløb. Hvis du er lærer kan du også finde materialer til dine elever, med tilknyttede lærervejledninger. Søg dig frem til netop det du har brug for. God læring!

Forløb
Forældre
Klubleder
Klubpædagog
Læs mere

Alt for mange børn får krænket deres rettigheder online. En af årsagerne er at voksne, der i andre dele af børnenes liv beskytter og fremmer deres rettigheder, ikke har samme mulighed for at være tilstede når børnene færdes digitalt. Dét kalder på nye pædagogiske værktøjer. I dette forløb vil du blandt andet gennem digitale moduler og guidelines til praksisforsøg, blive klædt på til dit arbejde. Forløbet er henvendt til All Right fritidsklubber og alle andre klubber, der arbejder med at fremme børns rettigheder online.

Video
Forvaltning
Læs mere

Barnets Lov har til hensigt at forbedre barnets møde med det offentlige system. Flere af justeringer af loven styrker samtidig børnenes rettigheder. I denne video møder du Hanne Warming (professor i sociologi), der over en årrække har beskæftiget sig med forskellige børnesyn. Sammen med UNICEF Danmarks nationale chef, Cecilia Decara, ser de, gennem konkrete cases, på Barnets Lov med afsæt i forskellige børnesyn.

Digitalt modul
Forvaltning
Lærer/pædagog
Skoleleder
Læs mere

I dette digitale modul får du en grundviden om Børnekonventionens artikler. Undervejs i modulet kan du spore dig ind på, hvilke af de mange artikler, der har særlig relevans for dig. Gennem refleksionsøvelser og videoer vil du blive bedre rustet til arbejdet med konventionens artikler i praksis. Modulet egner sig godt til at blive kombineret med øvrige moduler, der har et mere casebaseret fokus.

Forløb
Forvaltning
Lærer/pædagog
Skoleleder
Læs mere

UNICEF Danmark har certificeret rettighedsskoler i hele landet gennem mange år. På en rettighedsskole arbejder alle ansatte og elever med at styrke børns rettigheder. Dette rettighedslaboratorium er et forløb, som består af tre flows, der hver indeholder en række læringselementer. Forløbet er primært rettet mod dig, der har din daglige gang på en skole som er i gang med processen mod at blive en certificeret rettighedsskole, men andre skoler med interesse for børns rettigheder vil også få gavn af forløbet.

Digitalt modul
Forældre
Klubleder
Klubpædagog
Læs mere

Som en del af All Right projektet, der har til formål at fremme børn og unges rettigheder online, bidrager UNICEF til at kompetenceudvikle fritidsklubber i Danmark, så personalet står stærkere i det pædagogiske arbejde med børnenes digitale færden. I dette modul introduceres du til All Right projektet og hvad det vil sige at være en All Right klub. Modulet er en del af forløbet 'Det Digitale Værksted', som primært henvender sig til All Right klubber.

Video
Forvaltning
Lærer/pædagog
Skoleleder
Læs mere

Helle Rabøl Hansen (cand.jur. og PhD) har gennem en årrække arbejdet med viden om beskyttelse af børn ud fra et rettighedsperspektiv. Mange kender til den skærpede underretningspligt og tavshedspligten, der er eksempler på beskyttelsesregler som ansatte på skoler er underlagt. I denne video forklarer Helle, hvordan flere af Børnekonventionens artikler også kan anskues som reelle beskyttelsesregler.

Podcast
Elever (udskoling)
Influencer
Lærer/pædagog
Læs mere

Eleverne Mira og Matilde fra hhv. Kildegårdskolen og Maglegårdsskolen taler med forsker Noemi Katznelson om perfekthedskulturen. Sammen sætter de fokus på, at alle – både børn og voksne – er ramt af at skulle være unikke og noget ekstraordinært, hvor man enten er med indenfor gruppen eller udenfor gruppen. Eleverne giver gode råd til ikke kun at kigge på karakteren, og Noemi påpeger, at lærere og fagfolk også har et medansvar i perfektionskulturen.

Video
Frivillig
Læs mere

DBU og UNICEF Danmark har sammen et ambitiøst partnerskab der sætter fokus på, at fremme børns trivsel og rettigheder på fodboldskoler og i lokal klubber. I denne korte explainer får du som træner eller frivillig en kort indflyvning til, hvordan refleksion over sit børnesyn kan fremme trivsel rettigheder for vores fodboldglade børn og unge.

Podcast
Elever (udskoling)
Influencer
Lærer/pædagog
Læs mere

I denne podcast inviterer eleverne Eren og Thea fra Hjalleseskolen og Husum Skole eksperten Astrid Haug ind til en snak om ensomhed på SoMe. De taler om, at sociale medier forstærker de relationer, man har i virkeligheden, og at ensomhed er svær at spotte bag en skærm. Eleverne og Astrid Haug kommer med en kærlig opfordring til de voksne om mere nysgerrighed, og at de voksne sagtens kan stole på deres faglighed inden for begreber som ensomhed og fællesskab.

Digitalt modul
Forvaltning
Lærer/pædagog
Skoleleder
Læs mere

I dette e-læringsmodul får du en gennemgang af de vigtigste kendetegn ved en UNICEF Rettighedsskole. UNICEF Danmark har i dag over 50 Rettighedsskoler over hele landet og flere nye er på vej. Dette modul er henvendt til dig, der er nysgerrig på rettighedsskolekonceptet. I modulet får du således både viden om certificeringsprocessen mod at blive en rettighedsskole ligesom du møder erfaringer og får inspiration fra allerede certificerede skoler.

Forløb
Elever (mellemtrin)
Elever (udskoling)
Læs mere

Mellemtrin Lærervejledning

Udskoling Lærervejledning

Ifølge Børnekonventionen har børn både ret til social og økonomisk hjælp, mad, tøj og et sikkert hjem. Og beslutninger der vedrører barnet skal tage afsæt i, hvad der vil være til barnets bedste. Når man som barn befinder sig i en udsat position bliver rettighederne endnu vigtigere. Efter dette forløb kan dine elever reflektere over, hvordan rettigheder og udsathed kan være forbundet.

Podcast
Frivillig
Læs mere

Som træner eller frivillig på en fodboldskole kan man havne i dilemmaer, der er svære. Hvordan sikrer man eksempelvis at alle børnene får et udbytte af træningen, uden at gøre niveauinddelingen så tydelig, at spillerne ender i A og B hold? I denne korte podcast udfordrer Cecilia Decara (national chef) og Christian Bindslev (Programleder) fra UNICEF Danmark hinanden, når de giver deres besyv på to helt konkrete dilemmaer.

Digitalt modul
Forældre
Klubleder
Klubpædagog
Læs mere

Som en del af forløbet 'Det Digitale Værksted', der klæder personalet på UNICEFs All Right klubber på til arbejdet med børns rettigheder online, udgør dette modul en vigtig del. Her får du nemlig viden om de af Børnekonventionens artikler, der har relevans for dit pædagogiske arbejde med at fremme børns rettigheder når de begår sig online. I modulet vil du også få viden om paragraffer fra den lovgivning i Danmark, der har til hensigt at beskytte børn i den digitale verden.

Podcast
Elever (udskoling)
Influencer
Lærer/pædagog
Læs mere

Eleverne Eren og Thea fra hhv. Hjalleseskolen og Husum Skole inviterer forsker og mobbenørd Helle Rabøl Hansen inden for til en snak om mobning. Det bliver en interessant snak om, hvor komplekst en størrelse mobning er, men at det ikke længere kræver fokus på individet. Det kræver styrkelse af fællesskabet. Gode råd til en mobbefri kultur på skolerne gives af både eleverne og Helle.

Forløb
Elever (udskoling)
Læs mere

Udskoling Lærervejledning

UNICEF har besøgt Rosette fra virksomheden My Green Home. Hun skaber miljørigtige byggematerialer, så plastikaffald benyttes som en ressource. I dette undervisningsforløb vil dine elever stifte bekendtskab med cirkulær økonomi. Forløbet er en del af en pakke, der i alt består af seks undervisningsforløb ved navnet "Unge forandrer verden", hvor Rasmus Brohave og Sofie Østergaard er taget med UNICEF til Rwanda.

Forløb
Frivillig
Læs mere

UNICEF Danmark og DBU har indgået et ambitiøst partnerskab. Et af formålene er at få børns rettigheder helt ud på fodboldbanerne, når vores sportsglade børn og unge mødes i lokale klubber og på fodboldskoler. På denne forløbsside kan du blive klædt bedre på til arbejdet med børnesyn og børnsrettigheder på fodboldskolerne. God fornøjelse.

Podcast
Elever (udskoling)
Influencer
Lærer/pædagog
Læs mere

Eleverne Liva og Catharina fra Paradisbakkeskolen og Vigerstedskole inviterer Jon K. Lange (ekspert i børns digitale liv) ind til en snak om sikker adfærd på sociale medier. Sammen taler de om, at spilleregler er essentielle, og at det ikke kun er børn, der skal huske på, hvornår man må eller ikke må lægge billeder op af andre. Et vigtigt budskab i denne podcast er, at de voksne skal lære at abstrahere fra, hvordan de selv bruger sociale medier for at forstå de unges virkelighed.

Video
Lærer/pædagog
Skoleleder
Læs mere

Helle Rabøl Hansen (cand.jur. og PhD) har beskæftiget sig med børns rettigheder gennem en årrække. Sammen med UNICEF har Helle arbejdet med at udvikle materialer, der oplyser om Børnekonventionens relevans for skoler. I denne video forklarer Helle, hvordan artikel 28 i konventionen giver børn ret til værdighed under uddannelse. Helle giver inputs til, hvordan et didaktisk greb med fokus på fællesskaber og forskellighed kan styrke elevernes rettigheder.

Forløb
Influencer
Læs mere

"Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder". Sådan starter Artikel 1 i FNs erklæring om Menneskerettigheder. Men hvor lige er vi egentlig, hvis verden er designet med manden som standard? På denne side Maria Jencel dig med rundt om store og små udfordringer, som kvinder møder, i en verden designet til mænd. Gennem seks podcasts med seks forskellige prominente kvinder, stifter du bekendtskab med De Usynlige Kvinders Klub.

Podcast
Elever (udskoling)
Influencer
Lærer/pædagog
Læs mere

Eleverne Eren og Matilde fra hhv. Hjalleseskolen og Maglegårdsskolen har inviteret forsker Laila Colding Lagermann indenfor til en snak om kulturforskelle. Det bliver en interessant snak om, hvor vigtigt det er, at lærerne og de voksne i skolen ser sig selv som de vigtige rollemodeller, de er. At det netop er deres ageren, der legitimerer, hvordan fællesskabet opfører sig over for forskelligheder. Gode råd og eksempler gives til både skoler og fagfolk.

Digitalt modul
Lærer/pædagog
Skoleleder
Læs mere

Børnekonventionens artikler udgør et værn, der beskytter børn. Men i praksis er det operationaliseringen af konventionens artikler til håndterbare mekanismer, der beskytter børn mod eksempelvis overgreb, mistrivsel eller mobning. Et godt eksempel er den skærpede underretningspligt, som mange ansatte med ansvaret for børn er underlagt, men der findes også andre. I dette modul vil du gennem cases få belyst, hvordan beskyttelsen af børn kan praktiseres.

Video
Forvaltning
Læs mere

UNICEF Danmark bruger Laura Lundys model for børneinddragelse når vi inddrager børn. Modellen er internationalt anerkendt som en model, der sikrer gode forudsætninger for, at børnenes ret til inddragelse (som står i Børnekonventionens artikel 12) efterleves i praksis. I denne korte video kan du møde UNICEF Danmarks programleder for børneinddragelse, Mette Kim Bohnstedt, der sætter ord på UNICEF's forståelse af modellen.

Podcast
Elever (udskoling)
Influencer
Lærer/pædagog
Læs mere

Eleverne Matilde og Eren fra hhv. Maglegårdsskolen og Hjalleseskolen har inviteret familieterapeuten Lola Jensen indenfor til en snak om det at være skilsmissebarn i skolen. Sammen sætter de fokus på, hvordan det føles altid at mangle den ene halvdel af sig selv – og hvor vigtigt det er, at både forældre og fagfolk fastholder fokus på barnets tarv, og tør at gå ind i privatsfæren overfor forældrene, hvis problemer opstår.

Video
Forvaltning
Lærer/pædagog
Skoleleder
Læs mere

Børnekonventionen indeholder en række artikler, der har til formål at beskytte og fremme børns rettigheder. Artiklerne gælder for alle børn, men hvordan de bruges i praksis afhænger af de enkelte lande. I denne video får du indblik i, hvilken status og betydning konventionen spiller i Danmark. UNICEF Danmarks nationale chef, Cecilia Decara, der har arbejdet med menneskerettigheder i over tyve år, trækker de vigtigste pointer frem til dig.

Digitalt modul
Influencer
Lærer/pædagog
Læs mere

Mange af os ønsker at inkludere og rumme forskelligheder - ikke mindst når vi taler med børn. Men, særligt når vi står med mange forskellige børn på én gang - og hvis vi som voksne bliver presset helt til kanten - kan det være udfordrende at formulere sig på en måde, der ikke opleves ekskluderende for et eller flere børn. I dette modul tages det svære tema om inkluderende sprogbrug op, idet du gennem forskellige øvelser konfronteres med dine egne antagelsers betydning for dit sprogbrug.

Podcast
Elever (udskoling)
Influencer
Lærer/pædagog
Læs mere

Eleverne Vilma og Thea fra Langelinieskolen og Husum Skole møder ekspert i klassemiljø Mikkel Windfeld Petersen til en snak om larm i klassen. For larm fylder stadig meget i de danske klasselokaler! Det bliver til en god snak om, hvorfor elever kan komme til at larme mere og mere i løbet af en dag, og hvorfor nogle rum larmer mere end andre. Der gives en masse gode og praktiske råd til, hvordan man kan komme larmen til livs.

Digitalt modul
Forvaltning
Lærer/pædagog
Skoleleder
Læs mere

Ved du, hvilket børnesyn du har? Eller hvilket børnesyn din arbejdsplads har? Dette digitale modul giver dig indsigt i, hvad et børnesyn er og hvordan man kan gøre sig bevidst om sit eget børnesyn.

Podcast
Elever (udskoling)
Influencer
Lærer/pædagog
Læs mere

Eleverne Vilma og Thea fra hhv. Langelinieskolen og Husum Skole møder seksualitets- og kønsekspert Morten Emmerik Wøldike til en snak om kropsidealer. De kommer rundt om, hvorfor kropsidealer fylder så meget for børn og unge, og at kropsbevidstheden kommer meget tidligt. Sammen med Morten taler de også om, at drenge ofte kan blive overset da det kan være vanskeligere for drenge at sætte ord på kropsidealer. Der er også gode råd til mere trivsel og kropsdannelse.

Podcast
Elever (udskoling)
Influencer
Lærer/pædagog
Læs mere

Eleverne Thea og Vilma fra hhv. Husum Skole og Langelinieskolen byder psykolog Ulla Dyrløv indenfor til en snak om stress. Sammen sætter de fokus på, at de mange krav og tests gør eleverne stressede. Der bliver tænkt meget på fremtiden, hvilket gør det svært for de unge at være i nuet, da de føler sig evigt evalueret. Både eleverne og Ulla har en række gode råd til de voksne, hvor bl.a. Ulla påpeger, at det er vigtigt at berolige børnene og huske humoren i hverdagen. Det skal være sjovt at gå i skole.

Forløb
Elever (udskoling)
Læs mere

Unge forandrer verden er et projekt, der består af beretninger og materialer, som alle har sit udspring fra den tur som Rasmus Brohave og Sofie Østergaard havde til Rwanda sammen med UNICEF. I Rwanda blev Rasmus og Sofie klogere på en masse om det lille afrikanske land - som de med stor entusiasme videreformidler her. Hvis du er underviser kan du under dette hovedforløb finde seks konkrete undervisningsforløb, der alle henvender sig til udskolingselever.

Video
Forvaltning
Lærer/pædagog
Skoleleder
Læs mere

Børnekonventionen har til hensigt at beskytte alle børn, men nogle har mere behov for beskyttelse end andre. Når børn er i udsatte positioner får Børnekonventionens principper og artikler en endnu vigtigere betydning. I denne video kan du møde Per Schultz Jørgensen (professor i socialpsykologi) og Jens Raahauge (skoleleder), der fra hvert sit perspektiv forklarer, hvordan de ser på Børnekonventionen i relation til beskyttelsen af børn i særligt udsatte positioner.

Podcast
Elever (udskoling)
Influencer
Lærer/pædagog
Læs mere

Eleverne Liva og Catharina fra hhv Paradisbakkeskolen og Vigerstedskole inviterer eksperten Jannie Moon Lindskov ind til en snak om yngre og ældre elever. Et emne som fylder meget for børn på skolerne. Sammen taler de om, hvorfor det kan være skræmmende og utrygt at være de mindste på skolen, og hvordan man kan arbejde med relationer på tværs af klassetrin. Jannie Moon Lindskov påpeger vigtigheden i, at det bør være et helskole-initiativ.

Podcast
Elever (udskoling)
Influencer
Lærer/pædagog
Læs mere

Eleverne Liva og Catharina fra hhv Paradisbakkeskolen og Vigerstedskole inviterer professor Per Schultz Jørgensen indenfor til en snak om, hvorfor tillidsforholdet til lærerne er så vigtigt for eleverne. De taler om, hvor dejligt det er, hvis læreren er mere end bare fagligt interesseret i eleverne, og at det kan være nemmere at tale med en lærer end ens forældre. Per Schultz Jørgensen påpeger blandt andet, at trivsel hos eleverne blandt andet er betinget af en tryg relation til læreren.

Podcast
Elever (udskoling)
Influencer
Lærer/pædagog
Læs mere

Eleverne Sonja og Matilde fra hhv Husum Skole og Maglegårdsskolen inviterer eksperten Mette Folmer indenfor til en snak om betydningen af det fysiske undervisningsmiljø. De vender både betydningen af hårde stole, alt for varme lokaler og manglende dagslys. En hverdag som de fleste elever i Danmark kender til, og som er dyrt for skolerne at rette op på. Derfor gives der også gode råd til, hvordan man på smarte måder kan højne det fysiske undervisningsmiljø.

Podcast
Elever (udskoling)
Influencer
Lærer/pædagog
Læs mere

”Forældregenerationen går på nettet. Det gør unge ikke. De er på nettet!”, siger Stine Liv Johansen, der er formand for Medierådet. Dette statement debatterer vi i denne podcast, der er optaget live på Københavns Professionshøjskole. Ifølge influenceren Lakserytteren forstår mange voksne ikke de ting, som børn bruger deres tid på nettet på, og derfor anerkender de voksne ikke den værdi, som børn finder i online fællesskaber. Med i panelet sidder også Liva og Matilde to Rettighedsskoler.

Podcast
Elever (udskoling)
Influencer
Lærer/pædagog
Læs mere

Udfordringen med at forstå børn og unges digitale liv skyldes måske teknologi, men løsningen skal findes andre steder. Både Eva Fog (digital pædagog) og børnepsykolog Ulla Dyrløv er med i denne live-udsendelse fra Københavns Professionshøjskole, hvor vi også hører børnenes perspektiv via Catharina og Thea fra UNICEF’s Nationale Rettighedsråd. Måske er børnene slet ikke interesserede i de voksnes interesse og hjælp - og hvad gør vi så, som voksne ansvarsbærere?

Podcast
Influencer
Læs mere

Kun 1% af den samlede investerede kapital i startups i Norden går til selskaber ledet af kvinder. Lyt med når Maria Jencel taler med Anne Stampe Olesen om de udfordringer danske kvindelige iværksættere har, når de starter egen virksomhed.

Podcast
Influencer
Læs mere

Vi lever i en verden, der designer produkter med manden som standard. Det på trods af, at 80% af alt købes af kvinder. Maria Jencel dykker sammen med Astrid Haug ned i en verden, hvor 'One size fits' … mænd.

Podcast
Influencer
Læs mere

Hvorfor er det en aha-oplevelse, at kvinder er usynlige? I denne podcast er Emilia Van Hauen i studiet, hvor hun sammen med Maria Jencel diskuterer magt, kvindelighed, seksualitet og professionalisme.

Podcast
Influencer
Læs mere

Mænd er kommet langt mere på banen i forhold til opgaver, der dagligt skal løses i hjemmet, fx rengøring og tøjvask. Alligevel laver kvinder, hvad der svarer til ni ugers ubetalt fuldtidsarbejde årligt mere end mændene. Maria Jencel har inviteret Emma Holten i studiet.

Podcast
Influencer
Læs mere

De fleste byer er bygget efter mandens behov og mønstre. Det handler ikke kun om længden på toiletkøen, men om kvinders risiko for at blive udsat for fare. Maria Jencel og Ida Auken diskuterer om byplanlægning bør overvejes i et kønsperspektiv.

Podcast
Influencer
Læs mere

Kvindelige kunstnere bliver stadig målt mere på alder og udseende end mændene, og mænd bliver spillet langt mere i radioen end kvinder. Nanna Øland (Oh Land) taler med Maria Jencel om usynlige kvinder i en mandsdominerede musikbranche.

Forløb
Elever (udskoling)
Læs mere

Udskoling Lærervejledning

I Danmark tager vi adgangen til nyheder forgivet. I dette forløb vil dine elever blandt andre møde Isaie, der var så nysgerrig på verden, at han besluttede sig for at bygge sin egen radio. Forløbet er en del af en pakke, der i alt består af seks undervisningsforløb ved navnet "Unge forandrer verden", hvor Rasmus Brohave og Sofie Østergaard er med UNICEF i Rwanda.

Forløb
Elever (udskoling)
Læs mere

Udskoling Lærervejledning

Rwanda er et lille land, der ligger midt i Afrika. Det gør det svært at leve af handel. I denne fortælling fra Rwanda vil dine elever høre om en gruppe børn og unge, der er tilknyttet KLab, som er et af de initiativer, der er etableret for at skabe udvikling. Forløbet er en del af en pakke, der i alt består af seks undervisningsforløb med navnet: "Unge forandrer verden", hvor Rasmus Brohave og Sofie Østergaard er med UNICEF i Rwanda.

Forløb
Elever (udskoling)
Læs mere

Udskoling Lærervejledning

I denne fortælling fra Rwanda møder dine elever Jean og Diane, der begge er droppet ud af skolen. De fortæller til Rasmus Brohave og Sofie Østergaard, hvorfor de ikke længere går i skole. Forløbet er en del af en pakke, der i alt består af seks undervisningsforløb ved navnet "Unge forandrer verden", hvor Rasmus og Sofie er taget med UNICEF til Rwanda.

Forløb
Elever (udskoling)
Læs mere

Udskoling Lærervejledning

I dette forløb møder dine elever en gruppe unge kvinder fra Rwanda, der forsøger at hjælpe hinanden i livet. Kvinderne har alle fået et barn, mens de var teenagere, og det har for mange betydet, at de har været alene. Forløbet er en del af en pakke, der i alt består af seks undervisningsforløb ved navnet "Unge forandrer verden", hvor Rasmus Brohave og Sofie Østergaard sammen er taget med UNICEF til Rwanda.

Forløb
Elever (udskoling)
Læs mere

Udskoling Lærervejledning

I dette forløb møder dine elever en gruppe unge fra Rwanda, der på et ungdomscenter hjælper med at sprede kendskabet til HIV. De frivillige arbejder opsøgende i lokalområdet og opfordrer andre til at blive en del af fællesskabet i ungdomscentret. Forløbet er en del af en pakke, der i alt består af seks undervisningsforløb ved navnet "Unge forandrer verden", hvor Rasmus Brohave og Sofie Østergaard sammen er taget med UNICEF til Rwanda.

Video
Lærer/pædagog
Skoleleder
Læs mere

Hell Rabøl Hansen (cand.jur. og PhD) er optaget af, at skolerne bruger sanktioner af elever med omtanke. Dels fordi sanktioner som udsmidning fra undervisningen er et indgreb med store konsekvenser for eleven. Men også fordi gentagende sanktioner, som rammer den samme elev, kan være på kant med barnets rettigheder. I videoen fortæller Helle om de opmærksomhedspunkter lærere, pædagoger og skoleledere bør holde sig for øje.

Video
Elever (indskoling)
Elever (mellemtrin)
Læs mere

I denne korte video bliver dine elever klogere på, hvad Børnekonventionen er. UNICEF Danmarks nationale chef, Cecilia Decara, forklarer hvordan Børnekonventionen kan have relevans for børn i helt konkrete situationer.

Digitalt modul
Lærer/pædagog
Skoleleder
Læs mere

I dette digitale modul bliver du klogere på udviklingen i børns rettigheder over tid. Gennem et historisk tilbageblik, der sætter fokus på milepæle og fremskridt, bliver du konfronteret med en række refleksionsspørgsmål om, hvordan dagens rettigheder for børn ville have set ud, hvis historien havde udviklet sig anderledes.

Forløb
Elever (indskoling)
Elever (mellemtrin)
Elever (udskoling)
Læs mere

Lærervejledning for Indskoling

Lærervejledning for Mellemtrin

Lærervejledning for Udskoling

Et først skridt til at øge bevidstheden om børns rettigheder er, at sætte tid af til at eleverne sammen udvikler et såkaldt Klassecharter i klassen. I dette forløb guides eleverne til, hvordan de i fællesskab formulerer et regelsæt, der med afsæt i Børnekonventionens artikler, er særligt vigtigt i deres klasse.

Forløb
Elever (indskoling)
Læs mere

Indskoling Lærervejledning

'Børn og leg' er et kort undervisningsforløb henvendt til indskolingselever. Forløbet tager afsæt i Børnekonventionens artikel 12 (børns ret til inddragelse) og artikel 31 (retten til hvile, leg, kunst og kultur). Med fokus på leg som en rettighed for børn opnår dine elever indsigt i egne rettigheder.

Forløb
Elever (indskoling)
Læs mere

Indskoling Lærervejledning

Hvad vil det sige at tage ansvar? Og hvordan får man sine rettigheder opfyldt som barn? Dét vil dine elever arbejde med i dette korte undervisningsforløb.

Forløb
Elever (indskoling)
Læs mere

Indskoling Lærervejledning

Børn har ret til leg. Gennem dette korte forløb vil dine elever arbejde med stop motion videoer, der gør legen levende og sjov - og samtidig giver eleverne et styrket kendskab til Børnekonventionens artikel 31, der blandt andet omhandler børns ret til leg.

Forløb
Elever (mellemtrin)
Elever (udskoling)
Læs mere

Mellemtrin Lærervejledning

Udskoling Lærervejledning

Det Nationale Rettighedsråd, der består af børn fra hele landet, har udarbejdet en aktivitet, som både mellmtrins- og udskolingselever kan arbejde med i klassen. Aktiviteten kan blandt andet sætte fokus på børn og unges psykiske trivsel.

Forløb
Elever (mellemtrin)
Elever (udskoling)
Læs mere

Mellemtrin Lærervejledning

Udskoling Lærervejledning

Alle rettighedsskoler har et rettighedsråd, der har overblikket over skolens arbejde med at styrke og fremme børns rettigheder. Men hvordan holdes der gode møder i rettighedsrådet? Dette forløb klæder de ældste elever (mellemtrin og udskoling) på til, hvordan der kan afholdes gode møder på rettighedsskolerne.

Video
Elever (mellemtrin)
Elever (udskoling)
Læs mere

Nogle børn befinder sig i udsatte positioner. For disse børn kan det føles som om, de ingen rettigheder har. Børnene kan opleve, at de ikke har en stemme, og at de bliver hørt. Denne korte video giver elever på mellemtrin og udskoling et indblik i, hvad det vil sige at være i en udsat position og hvordan man kan arbejde med udsathed i klassen.

Forløb
Elever (indskoling)
Elever (mellemtrin)
Elever (udskoling)
Læs mere

Moveathon er et forløb til enten din klasse eller din skole, som kombinerer undervisning og motion samt giver eleverne muligheden for at hjælpe andre børn i verden med at få skolegang og uddannelse.